Галын аюулгүй байдлын стандарт гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, барилга, байгууламж болон оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн, хуульд үндэслэн гаргасан заавар, дүрэм, журмын багц юм.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандартуудыг орон нутаг, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагууд бэлтгэн гаргадаг бөгөөд харьяалал, барилга байгууламжийн төрлөөс хамаарч харилцан адилгүй байдаг. Үүнд:

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Барилга, байгууламж галын хамгаалал

Барилга байгууламж барихад, хуулийн хүрээнд галын аюулгүй байдлыг стандартчилсан дүрэм, журам байдаг бөгөөд үүнд: гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах, онцгой байдлын үед аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэхэд чиглэсэн барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга байгууламж, ашиглалтын горим зэрэг багтдаг.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын дохиоллын систем

Галын дохиоллын систем гэдэг нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд галын үүслийг илрүүлэх, утааг мэдрэх, дулаан хэмжих, зэргийг урьдчилан мэдэрч чангаар дуут дохио өгдөг систем юм.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Мөн АНУ гэх мэт европын улсуудад энэ систем нь барилга, байгууламж барих хуулийн заалтад багтсан байдаг тул галын аюулгүй байдлын стандартад зайлшгүй багтдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Гал унтраах систем

Гал унтраах систем гэдэг нь тухайн байшин, барилгын усны шугамтай холбогддог шүршигч систем юм. Үүний үүрэг нь галын их үүслийг илрүүлэх, галаас үүдэлтэй утааг мэдрэх, өрөөний температурыг хэмжих зэрэг гал түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлж, усаар шүршдэг унтраагч систем юм.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Яаралтай тусламжийн гарцууд

Яаралтай тусламжийн гарц гэдэг нь тухайн улс орны галын аюулгүй байдал, болон байгалийн гамшиг зэрэг хүчин зүйлсээс үүдсэн онцгой байдлын үеэр ашиглах зориулалттай аваарын гарцыг хэлдэг.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Цахилгааны аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал гэдэг нь цахилгаанаас үүдсэн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх цахилгааны системд тавигдах шаардлагыг хэлдэг. Үүнд: цахилгааны холболтын стандарт, цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдал, цахилгааны гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ багтдаг.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Аюултай материал

Аюултай материалтай харьцах, хадгалах байгууламжийн хувьд гал түймрийн эрсдэлийг багасгах, эдгээр материалтай аюулгүй харьцах протоколыг бий болгох тусгай стандартууд байдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Сургалт, боловсрол

Галын аюулгүй байдлын стандартуудад ихэвчлэн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэх журам, гал унтраах хэрэгслийг зөв ашиглах зааварчилгаа зэргээр оршин суугчдыг сургах, боловсрол олгох заалтууд багтдаг.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Засвар үйлчилгээ, хяналт

Галын аюулгүй байдлын системд, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмжид тогтмол хяналт шалгалт болон засвар үйлчилгээ хийх, онцгой байдлын үед эвдрэл гэмтэлгүй байлгах үүднээс стандартад тусгасан байдаг.

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандартыг боловсруулах, хадгалах үүрэгтэй байгууллагуудад Олон улсын зөвлөл (ICC), Үндэсний галаас хамгаалах нийгэмлэг (NFPA) болон засгийн газрын агентлагууд багтдаг.

Нийтлэл: