Стандарт гэдэг нь тодорхой нөхцөл байдалд нийцтэй, харилцан ажиллах чадвар, чанар, аюулгүй байдал болон бусад шинж чанарыг хангах зорилгоор тогтоосон шалгуур, заавар, техникийн үзүүлэлтүүдийн багц юм.

Стандарт гэж юу вэ?

Стандарт гэж юу вэ?

Стандарт гэдэг нь тодорхой нөхцөл байдалд нийцтэй, харилцан ажиллах чадвар, чанар, аюулгүй байдал болон бусад шинж чанарыг хангах зорилгоор тогтоосон шалгуур, заавар, техникийн үзүүлэлтүүдийн багц юм.

Стандарт нь үйлдвэрлэл, технологи, худалдаа, харилцаа холбоо зэрэг янз бүрийн салбарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн бүтээгдэхүүн, ажлын үйл явц, үйлчилгээнд тодорхой шаардлага тавьж, тогтоосон хэм хэмжээг дагаж мөрдүүлэхэд анхаардаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Стандартыг үндэсний болон олон улсын байгууллага, салбарын нэгдэл, хоршоо, төрийн байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагууд боловсруулдаг.

Стандартуудын төрлүүдэд, олон улсын стандартууд, үндэсний стандартууд, техникийн стандартууд, чанарын стандартууд, аюулгүй байдлын стандартууд, байгаль орчны стандартууд, мэдээлэл, технологийн стандартууд, салбарын стандартууд, нийгмийн стандартууд, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?


Стандартуудыг дагаж мөрдөх нь олон салбарт үр ашиг, найдвартай байдал, аюулгүй нөхцөлийг нэмэгдүүлж, инновацыг дэмжиж, олон салбарын оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хөнгөвчлөхөд тусалдаг.

Мөн стандартчилал нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрч, ашиглах, нийтлэг шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай бөгөөд дэлхийн зах зээлд аюулгүй, чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Стандартын төрлүүд


Стандартуудыг хамрах хүрээ, зорилго, хэрэглээ зэргээс нь хамааруулан хэд хэдэн төрөлд ангилдаг. Үүнд:

Стандарт гэж юу вэ?


Олон улсын стандартууд

Олон улсын стандарт гэдэг нь дэлхийн хэмжээнд боловсруулж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх, хил дамнасан харилцаа холбоог хангах зорилготой стандартын заалтуудыг хэлдэг. Үүнд: ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Үндэсний стандартууд

Үндэсний стандартын байгууллагуудын боловсруулсан стандартуудад тухайн улс орны онцлог шинж чанарыг шингээж өгсөн байдаг. Мөн үндэсний зохицуулалтын шаардлагыг түлхүү харгалзан үздэг. Үүнд: АНУ-ын ANSI (Америкийн Үндэсний Стандартын Институт) стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Салбарын стандартууд

Тухайн салбарт шилдэг ажлын туршлагыг бий болгох, харилцан ажиллах чадварыг дэмжих зорилгоор тодорхой салбаруудын хүрээнд тохирсон стандартыг боловсруулдаг. Үүнд: технологийн салбарын IEEE стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Техникийн стандартууд

Техникийн стандартуудад чанар, эдэлгээ, нийцэл, аюулгүй байдлыг хангахын тулд бүтээгдэхүүн, материал, процессын шинж чанарыг тодорхойлсон техникийн үзүүлэлтүүдийг шаарддаг. Эдгээр стандартыг ихэвчлэн инженер, технологид ашигладаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Чанарын стандартууд

Чанарын стандартууд нь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг хангахад чиглэсэн байдаг. Жишээ нь: чанарын  тогтолцоог агуулсан ISO 9000 стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Аюулгүй байдлын стандартууд

Аюулгүй байдлын стандартууд нь, бүтээгдэхүүн, процесс, системийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгддэг стандартууд юм. Эдгээр стандартууд нь үйлдвэрлэл, барилга, эрүүл мэнд зэрэг салбарт түгээмэл байдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Байгаль орчны стандартууд

Байгаль орчны стандартууд нь, байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх, тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой байдаг.Тухайлбал: байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны удирдамжийг агуулсан ISO 14001 стандартууд багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Мэдээлэл технологийн стандартууд

Мэдээлэл технологийн стандартуудад, мэдээлэл технологийн салбарт нийцтэй байдал, харилцан ажиллах чадварыг хангахын тулд техник хангамж, программ хангамж, харилцаа холбооны протоколуудын техникийн үзүүлэлтүүдийг хамардаг. Үүнд: TCP/IP протоколын багц багтдаг.

Стандарт гэж юу вэ?

Нийгмийн хариуцлагын стандартууд

Нийгмийн хариуцлагын стандартууд нь, ёс зүй, нийгмийн хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг голчлон ач холбогдол үзүүлдэг стандартууд юм. Тухайлбал, нийгмийн хариуцлагын ISO 26000 стандартыг дурдаж болно.

Стандарт гэж юу вэ?

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартууд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартуудад OSHA (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн удирдлага) зэрэг салбарууд дахь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлыг тусгайлан авч үздэг стандартын заалтууд багтдаг.

Нийтлэл: