Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам: Хүнсний үйлдвэр нь бусад салбарын нэгэн адил үйл ажиллагааныхаа үр ашигтай, аюулгүй байдлыг  хангахын тулд дотоод хяналтын журмыг хэрэгжүүлдэг.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Дотоод хяналт нь тухайн байгууллагын эд хөрөнгийг хамгаалах, санхүүгийн тайланг үнэн зөв эсэхийг баталгаажуулах, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд чиглэсэн үйл явц юм. Үүнд:

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Бараа, материалын хяналт

1.Хүнсний болон биет бараа материалыг тоо ширхэг, дэс дарааллаар нь бүртгэх, Мөн бүртгэлд ороогүй бараа материал болон бүртгэсэн бараа материалыг ангилах.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

2.Бараа материалын тоо ширхгийн зөрүүг хянан, шалгах, мөн шалгагч системийг байгууллагад нэвтрүүлэх.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

3.Бараа материалын хяналтын сайжруулахын тулд бар код, RFID эсвэл бусад технологийг нэвтрүүлэн ашиглах.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Чанарын шалгалт

1.Бүтээгдэхүүн нь тогтоосон стандартад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах, эсвэл бүтээгдэхүүний чанарыг шалгадаг журмыг тухайн байгууллагад бий болгон, дагаж мөрдөх.

Стандарт гэж юу вэ?

2.Түүхий эд болон бүтээгдэхүүнд тогтмол хяналт шалгалт хийж, чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн эсвэл тоо ширхэг хорогдсон бүтээгдэхүүнийг тухай бүрд нь бичиж тэмдэглэх.

3.Бараа, бүтээгдэхүүний тоо ширхэг, орлого, зарлагын мэдээллийг баримтжуулж, дүн шинжилгээ хийх.

Стандарт гэж юу вэ?

Орлогын хяналт

1.Борлуулалтын цэгийн (POS) системийг ашиглан борлуулалтын гүйлгээг хянаж, шалгах.

2.Хулгай, залилангийн эрсдэлийг бууруулахын тулд тухайн байгууллагыг камержуулах.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Сургалт

Тухайн байгууллагын хяналтын дүрэм, журмын талаар ажилчдад ойлгуулахын тулд иж бүрэн сургалт явуулж, мэдлэг олгох, мөн дагаж мөрдүүлэх.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Хүнсний ариун цэвэр, аюулгүй байдал

1.Бохирдлоос үүсэж болзошгүй халдварт болон эс халдварт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ариун цэвэр болон эрүүл ахуйн стандартыг дагаж мөрдөн ажиллах.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

2.Хүнсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж, аюулыг тодорхойлох, хянахын тулд хүнсний чанар шалгагч (HACCP) системийг тухайн байгууллагад нэвтрүүлэн ашиглах.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Дүрмийг дагаж мөрдөх

Тухайн улсын хүнсний аюулгүй байдал, шошго болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлттэй холбоотой хууль дүрмийг ягштал дагаж мөрдөх. Мөн зохих мэдлэг, мэдээллийг авах.

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Онцгой байдал

Байгалийн гамшиг, гал түймэр, усны хавхлага, насос хагаралт, газ алдалт гэх мэт болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, ажилчдын дунд сургалт явуулах, хамгааллын систем болон төхөөрөмж суурилуулах.

Нийтлэл: