Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Хортой нөхцөлд ажиллах цаг: Хортой нөхцөлд ажиллах ажлын цагийн дундаж хугацаа нь олон улсын хэмжээнд болон тухайн улс орны хууль тогтоомжид үндэслэн өөр өөр байдаг….

Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл

Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл: Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл гэдэг нь аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар бий болсон эсвэл тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар үүссэн…

Хүнд хортой ажлын байрны жагсаалт

Хүнд хортой ажлын байрны жагсаалт

Хүнд хортой ажлын байрны жагсаалт: Хүнд хортой ажлын байр нь эрүүл мэнд, амь насанд өндөр эрсдэл учруулж, түүнчлэн ажилчдын бие махбод болон сэтгэл зүйд сөрөг…

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ гэдэг нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу, аж ахуйн нэгж, байгууллагад аюулгүй байдлын болон эрүүл мэндийн асуудалд анхаарахыг шаарддаг стандарт юм….

Техник технологийн дэвшил

Техник технологийн дэвшил

Техник технологийн дэвшил: Техник технологийн дэвшлийн түүхэнд хүмүүс олон төрлийн шинэ технологи, процесс, арга барилыг нээж, хөгжүүлсээр ирсэн бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтний амьдралын чанарыг…

Техник ашиглалтын дүрэм

Техник ашиглалтын дүрэм

Техник ашиглалтын дүрэм гэдэг нь тухайн техник хэрэгслийг аюулгүй, үр дүнтэй, зохистой ашиглах болон засвар, үйлчилгээ хийхэд зориулагдсан дүрэм, журмын цуглуулга юм. Энэ дүрэм, журмууд…

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, барилга, байгууламж болон оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн,…

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийг тодорхой стандартад нийцүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дагаж мөрдөгдөх  дүрэм…

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам: Хүнсний үйлдвэр нь бусад салбарын нэгэн адил үйл ажиллагааныхаа үр ашигтай, аюулгүй байдлыг  хангахын тулд дотоод хяналтын журмыг хэрэгжүүлдэг. Дотоод…

ХАБЭА төлөвлөгөө

ХАБЭА төлөвлөгөө

ХАБЭА төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежменттэй холбоотой бодлого, журам, үйл ажиллагааг тодорхойлсон цогц баримт бичгийн багц юм. ХАБЭА…

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль: Жижиг, дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-ийг зохицуулах хууль тогтоомж нь улс орон, бүс нутгаас хамааран ихээхэн ялгаатай байдаг.  Гэсэн хэдий ч, хууль…

ХАБЭА гэж юу вэ?

ХАБЭА гэж юу вэ?

ХАБЭА гэж юу вэ?: ХАБЭА нь ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн практик, удирдамжийн багцыг хэлдэг. ХАБЭА- ын…